Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Çözümleri

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Çözümleri

KVKK Kanunu’nun ihlali nedeniyle idari para cezası ile karşı karşıya kalmak mümkün hale gelmiştir. Uyum için verilen süre 7 Nisan 2018 tarihi itibariyle sona ermiştir.

Mevcut Durum

Kişisel Verileri Koruma Kurumu faaliyetlerine başlamış, KVKK’nın ihlali nedeniyle idari para cezası ile karşı karşıya kalmak mümkün hale gelmiştir (ceza alanlar bulunmaktadır). 7 Nisan 2016 tarihinden önce işlenmiş olan kişisel verilerin KVKK’ya uyum için verilen süre 7 Nisan 2018 tarihi itibariyle sona ermiştir.

KVKK’nın yorumlanması konusunda sıkıntılar ve ilgisiz çözümlere yönelme gibi durumlarla karşılaşılmaktadır. Uyumlu hale gelmek ve cezalarla karşı karşıya kalmamak için hızlı aksiyon alınması önerilmektedir.

Kişisel veri nedir?

 

Kişisel veri örnekleri nelerdir?
 • T.C. kimlik numarası
 • Cep telefonu numarası
 • Kredi kartı bilgileri
 • Banka hesap bilgileri
 • E-posta adresi
 • Tebligat adres bilgisi
 • Fotoğraf
 • Sertifika
 • SGK işe giriş ve çıkış bildirgesi
 • Ad, soyad, cinsiyet, doğum yeri ve tarihi
 • Sabit iş telefon numarası
 • Kimlik bilgileri (nüfus cüzdanı, ehliyet)
 • SGK numarası
 • Mezuniyet belgesi
 • Diploma
 • Özgeçmiş bilgisi
 • Öğrenci belgesi
 • Hobiler
 • Tercih ve beğeniler
 • Fiziksel özellikler
 • Gezinti alışkanlıkları
KVKK’nın Tarihçesi

6698 sayılı KVKK (http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6698.pdf) 24 Mart 2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir.

KVKK 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

KVKK‘nın Kişisel Verileri Koruma Kurulu başlıklı 21. maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmüne göre Seçilen Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeleri, 12 Ocak 2017 tarihinde Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu huzurunda yemin etmiştir.

KVKK’nın amacı nedir?

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

KVKK’nın kapsamı nedir?

Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.

Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü nedir?

Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere;

 • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.

İlgili kişinin hakları nelerdir?

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Yönetmelikler
Kurul Kararları
Tebliğler
Taahhütnameler
Rehberler
Diğer Dokümanlar
Kamuoyu Duyuruları (İhlal Bildirimleri)

 

Özel fiyatlarımızdan yararlanabilir, 1 günde canlı kullanıma geçebilirsiniz!

Vatansever Bilişim KVK Kanunu Çözümleri

Çözümümüz ne yapar?

Çözümümüz; işletim sisteminden bağımsız olarak aşağıdaki bilgileri dosyaların içerisinde, taranmış dokümanlardayazılımlarda, veri tabanlarında ve bunları kullanan uygulamalardaarayıp bulabilir, raporlayabilir, taşıyabilirsilebilir:

 • T.C. kimlik numarası,
 • Cep telefonu numarası,
 • Kredi kartı bilgileri,
 • Banka hesap bilgileri.
Çözümümüzün genel özellikleri nelerdir?
 • Komut satırından çalışır. Arayüz gerektirmez, esnektir, script ve batch içinde kullanılabilir. Aynı zamanda kolay kullanıcı arayüzüne de sahiptir.
 • Kullanıcı bazlı yetkilendirmeye sahiptir. Yani BT, İK, Finans, Satış vb. bölümlerde çalışanların sadece kendi sorumlu oldukları alanlarda tarama yapmasına imkan verir.
 • Standart olarak tanımlı olan kişisel verilere ek olarak yeni kişisel veriler de tanımlamanıza imkan verir.
 • Tanımlı olan tüm sistemlerde bulunan tanımlı olan tüm kişisel verileri tek tuş tıklamasıyla tarayabilir.
 • Kelime bazlı tarama yapabilir. Aynı anda birden fazla kelime tarayabilir. Örneğin; kişisel verileriyle ilgili talepte bulunan 100 kişi varsa, her biri için tek tek arama yapmak yerine 100’ü için de aynı anda tarama yapılabilir.
 • Regex bazlı tarama yapabilir. Aynı anda birden fazla regex tarayabilir.
 • Sadece değişen dosyaları tarama özelliği vardır. Böylece zaman tasarrufu sağlanabilir.
 • Admin paylaşımları (Administrative Shares) ile uzaktan tarama yapabilir.
 • Kendi zamanlayıcısı ile belirli periyotlarda (her saat, iki saatte bir vb.) çalışabilir. Microsoft Windows Task Scheduler ile de çalışabilir.
 • Dosya taramada yapılan silme ve taşıma işlemlerinin raporlarının imzalı olarak saklanmasını sağlar.
Çözümümüz neleri destekler?
Dosyalar
 • Adobe Acrobat Reader (PDF),
 • Şifrelenmiş Adobe Acrobat Reader (PDF),
 • Microsoft Word,
 • Microsoft Excel,
 • Comma-separated values (CSV),
 • Text.
Tagged Image File Format (TIFF)
Çeşitli Resim Biçimleri
 • The Joint Photographic Experts Group (JPEG)
 • The Graphics Interchange Format (GIF)
 • Portable Network Graphics (PNG)
Outlook Data File (.PST)
 • (Taşıma ve silme yapmaz)
CRM çözümleri
 • SugarCRM vb.
ERP çözümleri
 • SAP,
 • Uyumsoft,
 • Logo,
 • Mikro vb.
Veri tabanları ve bunları kullanan uygulamalar
 • MS SQL,
 • Oracle,
 • MySQL,
 • PostgreSQL,
 • SQLite,
 • H2.

Vatansever Bilişim SIEM çözümü ve diğer SIEM çözümleri ile entegre olabilirsiniz.

 

Firmalar/Kurumlar, KVKK çözümleri demosu ve fiyat teklifi için Vatansever Bilişim ile iletişime geçebilir.

Teknoloji ve Hukuk Firmaları, KVKK çözümleri “İş Ortaklığı” için Vatansever Bilişim ile iletişime geçebilir.